Usvojen rebalans Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu

Gradsko vijeće Bihaća na današnjoj sjednici većinom glasova usvojilo je Izmjene i dopune Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu. Rebalans gradskog budžeta usvojen je zbog izmjena i dopuna Programa JU „Zavod za prostorno uređenje, planiranja novih stavki za koje se ukazala potreba u toku izvršavanja Budžeta za 2018. godinu i rasporeda donacija koje nisu planirane u Budžetu za 2018. godinu.

Kako je istakla Jasmina Ćoralić, šefica Službe za financije, rebalansom budžeta prihodi za 2018. godinu projicirani su u iznosu od 27.958.338 KM ili 6,67 posto više u odnosu na prvobitni plan. U apsolutnom iznosu su povećani za iznos od 1.748.990 KM, od čega se iznos od 1.286.622 KM odnosi na tekuće i kapitalne potpore i donacije koje su već uplaćene na račun Grada Bihaća i na one za koje se očekuje uplata do kraja fiskalne godine.

U odnosu na usvojeni Budžet kod poreznih prihoda budžet je povećan za iznos 777.634 KM, a povećanje je rezultat povećanja poreza na imovinu i prihoda od indirektnih poreza. Tekuće potpore i donacije povećane su za iznos 135.622 KM, a odnose se na sredstva koja su uplaćena na račun Grada ili će biti izvršena uplata na osnovu potpisanih Ugovora sa donatorima (UNDP- učešće u MEG projektu, sredstva UNICEF-a prema JU Centru za socijalni rad, BH Telecom).

Na bruto platama i naknadama i doprinosima poslodavaca i ostalim doprinosima smanjen je iznos od 40.488 KM, a razlog je usklađivanje planiranih plaća i naknada zaposlenih sa novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Tekući grantovi povećani su za iznos 576.118 KM, a najveće povećanje na Službi za lokalno-ekonomski razvoj i to povećanje na osnovu zaključka Gradskog vijeća za finansiranje privremenog skloništa za životinje, te potpisane Sporazume između grada i finansijera određenih projekata. Riječ je o projektima program poticaja privredi (učešće grada 40.000 KM i UNDP 40.000 KM ), sufinansiranje projekta u saradnji sa USAID – izgradnja glavnog distributivnog cjevovoda u poslovnoj zoni Kombiteks – učešće grada 62.230 KM, recertifikacija grada u procesu BFC-a -22.884 KM, sufinansiranje realizacije projekta uređenja poslovne zone Kamenica – 10.000 KM, sufinansiranje projekta u okviru MEG programa u saradnji sa UNDP – učešće grada 210.262 KM, te učešće grada u sufinansiranju projektu IFAD-a – 60.000 KM.

Related posts