Program podrške subjektima male privrede u Bosanskoj Krupi dobio podršku Općinskog vijeća

U nastavku 40. sjednice Općinskog vijeća Bosanska Krupa koja je započeta pa prekinuta u utorak razmatrano je i usvojeno osam tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje organa uprave, ustanova i Općinskog vijeća. U prvom dijelu sjednice usvojeno je nekoliko tačaka među kojima je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2020. godini.

Program podrške subjektima male privrede će obuhvatati poslodavce koji nisu odjavili radnike u periodu od 18. marta do 12. maja, odnosno one firme koje su imale potpunu zabranu rada na osnovu odluka Kriznog štaba, uz nekoliko uslova među kojima je i to da nisu ostvarili podršku kroz program Vlade USK. Nakon što se po javnom pozivu utvrdi o kojem broju je riječ i o kojem iznosu program će obuhvatiti i one koji su imali ograničen rad, odnosno stagnaciju u poslovanju tokom pomenutog perioda.

Prije tri dana je usvojen je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Bosanska Krupa kojim se za skoro dvadeset jednu hiljadu KM povećava stavka na prihodima u iznosu koji se tiče sredstava za skloništa koja su odlukom oslobođena za namjenu saniranja posljedica epidemije koronavirusa odnosno koje obuhvata tzv. korona-zakon, sada u iznosu većem od 400 hiljada KM. Tako će 10.000 KM biti utrošeno na pomoć autoprevoznicima u našoj općini, 8.400 KM za nabavku vatrogasnog vozila za DVD „Jezerski“ i 7.000 KM za USR „Krušnica“.

Danas je prihvaćen Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda u 2019. godini i Izvještaj o trošenju sredstva budžetske rezerve za drugu polovinu 2019. godine, zatim Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za prva tri mjeseca 2020. godine, te Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. godinu.

Nakon budžetskih akata usvojen je i Izvještaj o procijenjenoj šteti na objektima u vlasništvu građana kao posljedica udara vjetra u februaru 2020. godine. Štetu su prijavila dva lica, jedno na stambenom objektu koja iznosi 644 KM, a drugo na poslovnom objektu i dva šadrvana koja iznosi 974 KM. Lica koja su prijavila štetu moći će po javnom pozivu podnijeti zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć, te ostvariti pomoć u iznosu raspoloživih sredstava.

Usvojen je i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za koji je većina vijećnika tokom diskusije rekla da je kvalitetan, a potom i niz akata Sportskog saveza općine Bosanska Krupa.

Većina vijećnika podržala je i Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija za 2019. godinu, Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije integriranog razvoja općine Bosanska Krupa za 2019. godinu, te Plan implementacije strategije 2019-2021. U protekloj godini planirana je realizacija devetnaest projekata, a realizovano ih je sedamnaest čija vrijednost iznosi skoro tri miliona i trista hiljada KM. Najviše projekata je iz ekonomskog sektora, zatim ekološkog i društvenog. U tekućoj godini planirana je realizacija dvadeset projekata čija je vrijednost u visini realiziranih u 2019. 

Pred kraj sjednice usvojen je Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa za prva tri mjeseca 2020. godine, Program rada Općinskog vijeća za 2020. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu, a k znanju je primljena Informacija Policijske stanice za mart, april i maj 2020. godine.

Izvor: Cazin.net

Related posts