Vlastiti krov nad glavom u općini Bosanska Krupa i 21. godinu od rata čeka još 128 interno raseljenih porodica

111

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Bosanska Krupa za 50-tu sjednicu Općinskog vijeća koja je održana 26. maja pripremila informaciju o zbrinjavanju izbjeglih i raseljenih lica u 2015. godini.

Informacija kao tačka našla se na samom kraju dnevnog reda tako da se vijećnici, kao što je već praksa primjerice kod izvještaja PU Bosanska Krupa nisu pretjerano zadržavali na ovom izvještaju, već su ga samo primili na znanje. Tek rijetki vijećnici kazali su da je izvještaj dobro pripremljen, dok dublje analize nismo čuli.

Čitajući izvještaj saznajemo da je zaključno sa decembrom 2015. godine priznat status “interno” raseljenih lica za 126 domaćinstava sa 369 lica. Raseljenih porodica iz drugih općina koje privremeno borave na području naše općine je 46, sa ukupno 139 lica.

Radi se o porodicama iz Bužima, Banjaluke, Gradiške, Kozarske Dubice, Bosanskog Novog i Prijedora. Zaprimljeno je nekoliko zahtjeva za priznavanje statusa novorođenoj djeci čiji roditelji imaju priznat status raseljenih lica te je priznat status za petero djece.

Raseljena lica su uglavnom smještena kod rodbine, prijatelja ili su podstanari. Jedan dio raseljenih lica privremeni su korisnici alternativnog odnosno nužnog smještaja na način da su smješteni u stanove kojima raspolaže Općine ili da im se plaća stanarina u privatnom smještaju. Broj korisnika alternativnog i nužnog smještaja u 2015. godini bio je 27, od toga 19 porodica koristi stan kojima raspolaže općina, dok se za osam porodica plaća smještaj sredstvima obezbijeđenim od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike USK-a. Budžetom Vlade USK-a za prošlu godinu sredstva namijenjena za smještaj korisnika alternativnog smještaja za općinu bosanska Krupa iznosila su 14. 000 KM a u 2015. godini doznačeno je 10.000,00 KM.

Prema podacima kojima raspolaže Služba za komunalno-stambene poslove i infrastukturu za obnovu je preostalo ukupno 2300 invidualnih stambenih objekata i to 870 objekata čiji su vlasnici bošnjačke nacionalnosti i 1430 objekata vlasnika srpske nacionionalnost.

Nisu svi vlasnici objekata sa statusom raseljenih, jer su neke porodice posjedovale dva ili više stambenih objekata ili su na neki drugi način riješile stambeno pitanje.

Prema evidenciji raseljenih lica i njihovih prava u Bosanskoj Krupi, na adekvatno rješavanje stambenog pitanja još uvijek čekaju 128 interno raseljenih porodica kao i 45 porodica raseljenih iz drugih općina, s tim da one to pravo trebaju ostvariti u općini prijeratnog prebivališta.

Služba nema podataka koliki broj porodica koje su još uvijek izbjegle i raseljene sa područja naše općine uživa status raseljenog lica u drugim općinama unutar naše zemlje, odnosno status izbjeglice u drugim zemljama. U 2015. godini nije bilo programa sanacije/reonstrukcije stambenih objekata na području naše općine.

Prema popisu stanovništva 1991. godine Općina Bosanska Krupa u tadašnjim granicama imala je 58.320 stanovnika. Prema preliminarnim rezulatima Popisa stanovništva 2013. godine naša Općina ima 29.659 stanovnika, 7691 domaćinstva te 10.030 stanova. Procjenjuje se da je 1998. godine bilo oko 6000 “interno” raseljenih osoba unutar općine, dok je taj broj danas znatno smanjen.

Najintentzivniji povratak zabilježen je u podrgmečkim selima, Ivanjskoj i u samom gradu Bosanska Krupa. Općinska služba je također registrovala i problem neprijavljenih lica koja se vraćaju na područje naše općine iz drugih općina sa područja Federacije i Republike Srpske.

Zašto je to tako ne zna se, ali propuštajući evidentiranje svog povratka i sticanja statusa povratnika, lica koja su se vratila u svoje prijeratne domove susreću se sa problemima dokumentovanja činjenice povratka pri ostvarivanju prava povratnika kao i prava na pomoć u održivom povratku, naročito kad se ima u vidu činjenica da povratnici to prestaju biti protekom šest mjeseci od dana povratka na prijeratnu adresu.

Sredstva koja se ulažu u obnovu ratom porušenih stambenih objekata i dinamia realizacije projekata je takvda da još uvijek imamo značajan broj raseljenih lica i povratnika bez sigurnog krova nad glavom.

Teška ekonomska situacija kao i komplicirana administrativna procedura oćenito ne ide u prilog zbrinjavanju ove kategorije stanovništva ne samo kada je u pitanju pomoć u obnovi stambenih objekata nego i pomoć u održivom povratku i zapošljavanju.

Radio BK

Related posts