ŠPD “Unsko-sanske šume” – Širenje neistina i bespotrebno dizanje tenzija

Povodom pisanja pojedinih informativnih portala o raspodjeli šumskih drvnih sortimenata gdje se ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa optužuje da raspodjelu sirovine vrši u korist „podobnih pilanara“, želimo da javnosti uputimo potpunu i istinitu, a ne netačnu informaciju koja je po mjeri nekih drvoprerađivača, ako se mogu uopće tako i nazvati.

Nezadovoljstvo manjeg broja drvoprerađivača raspodjelom sirovine prisutno je od samog osnivanja šumsko-privrednog društva, iz razloga što su šumski resursi ograničeni i nisu srazmjerni kapacitetima drvne industrije. Kako bi se stanje u ovoj oblasti popravilo definisani su uslovi i kriteriji za raspodjelu sirovine u okviru Grupacije za šumarstvo, drvne, grafičke i papirne industrije pri Privrednoj komori USK-a, čija primjena je počela u 2007. godini.

Cjeneći potrebu kako je neophodno urediti uslove prodaje šumskih drvnih sortimenata Vlada Federacije BiH je 2008. godine donijela Odluku o općim uslovima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Novu odluku Vlada F BiH donijela je 2009. godine. Navedenim Odlukama su utvrđeni, pored ostalog, opći uslovi prodaje i obaveza šumsko-privrednih društava da definišu posebne uslove prodaje uvažavajući tržišne principe i donesu kriterije za rangiranje kupaca i procedure prodaje. Kako smo mi predhodnih godina definisali, usaglasili i primjenili kriterije od donešenja Odluke Vlade F BiH, Nadzorni odbor ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa na godišnjem nivou usvaja uslove i kriterije za raspodjelu-prodaju trupaca, što je učinjeno i za 2017. godinu.
Ove kao i ranijih godina ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa izvršilo je raspodjelu sirovine u skladu sa zakonskim propisima nastojeći da se raspodjelom postigne opće zadovoljstvo. Međutim, nezadovoljnih ljudi je uvijek bilo pa tako ih ima i sada. Svi drvoprerađivači koji sumnjaju u ispravnost raspodjele sirovine mogu doći u Direkciju ŠPD-a i izvršiti uvid u kriterije i način raspodjele.

Zabrinjavajuće je što pojedini drvoprerađivači za svoj lični neuspjeh, slabu organizaciju i racionalizaciju konstantno okrivljuju Unsko-sanske šume. Ako obratimo pažnju na izjave nekih drvoprerađivača, vidjećete da isti daju nepotpune informacije nastojeći kod javnosti ostaviti utisak da cjelokupna količina drveta koju raspodjelom dobiju od ŠPD-a iznosi tek stotinjak kubika bukovog trupca, krijući pri tom koliko im je dodijeljeno ostalih drvnih sortimenata.

Napominjemo i to da svi drvoprerađivači dodatne količine bukovih trupaca mogu dokupiti na licitacijama s obzirom da ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa kao i ostala šumskoprivredna društva u BiH ima pravo da 20% svih drvnih sortimenata proda na ovaj način. Licitacije se u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa raspisuju svaki mjesec i javiti se mogu svi zainteresirani drvoprerađivači. Sve je javno, transparentno i u skladu sa zakonom.

Žalosno je da pojedini portali iznose neistinite i tendenciozne izjave a da iste ne provjere. Zaista ne želimo da se o ŠPD-u stvara ružna slika, nakon svih nemilih dešavanja u kojima su se našli i pojedini članovi ranije Uprave ŠPD-a. Neki drvoprerađivači šire razne laži i dižu tenzije a pilane im opće i ne rade. Naporima novog menadžmenta ŠPD-a, svi pilanari dobili su po 10 % dodatnih količina na ugovor iz 2016. godine, iako pokazatelji proizvodnje nisu bili zadovoljavajući za prvih 6 mjeseci.

Ovom prilikom pozivamo medije da, rukovodeći se svojom etičnošću, provjere da li su posljednjih godina uopće radile pilane drvoprerađivača koji daju bombastične a netačne izjave na portalima i koji su nezadovoljni raspodjelom, te da provjere da li isti imaju ijednog radnika koji radi na preradi drveta. Nadamo se da će mediji u svom daljem radu posvetiti više pažnje ovakvim vijestima i da će kontaktirati i drugu stranu, u ovom slučaju Unsko-sanske šume, kako bi građanima prenijeli potpune i tačne informacije. Bilo bi poželjno ocjenu vršiti poređenje načina dodjele drvnih sortimenata u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa i drugim šumsko-privrednim društvima F BiH, gdje je i više nego jasno da se u Unsko-sanskim šumama prodaja sirovine vrši na najpravilniji i najtransparentniji način. – stoji u saopćenju ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.

Related posts