Održana 34. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Na prijedlog ministra finansija Saliha Dedića, Vlada Unsko-sanskog kantona, na današnjoj sjednici, utvrdila je Prijedlog budžeta USK za narednu godinu. Budžet za 2017.godinu projiciran je na 216,3 miliona maraka i za razliku od prošlogodišnjeg budžeta koji je po bilansu bio 15 miliona KM u minusu, mi u 2017.godini projiciramo budžet sa suficitom, ističe premijer Husein Rošić.

Nakon što je Skupština prihvatila Nacrt budžeta i Ministarstvo finansija, po obavezi, provelo javnu raspravu Vlada USK-a urađen je Prijedlog Budžeta Unsko – sanskog kantona koji će, nakon današnjeg razmatranja premijer dostaviti Skupštini Unsko-sanskog kantona koja bi, shodno članu 32. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, budžet za narednu fiskalnu godinu trebala usvojiti do 31. decembra tekuće godine.

U skupštinsku proceduru upućen je i Prijedlog Zakona o izvršavanju budžeta za 2017. godinu. Ovim Zakonom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka budžeta i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim, zaduživanja i garancije, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenje Vlade, Ministarstva finansija i ministra finansija u izvršavanju budžeta, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja vezana uz izvršenje budžeta.

Na prijedlog Dževada Malkoča, ministra za pitanje boraca i RVI Vlada USK, na današnjoj sjednici, dala je saglasnost Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida da u povodu obilježavanja 25. godišnjice formiranja 5. Korpusa ARBiH, planira i provede aktivnosti, te pripremi i izradi Monografiju o 5. Korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nosioci izrade monografije bit će komandanti 5. Korpusa AR BiH, kazao je ministar Malkoč.

Related posts