Nacrt plana upravljanja vodama Savskog sliva: Obnovljeni napad na rijeku Unu

U poslijeratnom periodu učestali su pokušaji da se na rijeci Uni, dodijeli koncesija za izgradnju mini hidroelektrana. Već 1998. godine Vlada Federacije je pokrenula postupak za dodjelu koncesije za izgradnju mini hidroelektrane (100 MW) na rijeci Uni.
Nacrt plana upravljanja vodama Savskog sliva: Obnovljeni napad na rijeku Unu

Društvo za stvaranje kulture, čuvanja i zaštite rijeke Une „Unski smaragdi“ izrazili su negodovanje i oštro protivljenje ovom postupku, sa pravom strahujući da će doći do nepopravljivih šteta na ekosistemu rijeke Une.

Zahvaljujući toj aktivnosti i neviđenoj upornosti i nastavku borbe Unskih smaragda i ostalih pozitivnih snaga u Federaciji BiH koje su prepoznale da je proces razvoja i formiranja sedre u potpunosti neponovljiv, a sedreni fenomeni na rijeci Uni prirodna rijetkost prve kategorije, te kao takvi prelaze u kategoriju prirodnih spomenika važnih za BiH, kanjon rijeke Une proglašen je Nacionalnim parkom.

Ni to nije odvratilo zastupnike politike krupnog kapitala, za koje nikakav prirodni raritet nema značaja, pa ni proglašenje Nacionalnog parka, da u toku 2015. godine lansiraju sumnjivi projekat izgradnje mini hidrocentrale na rijeci Uni predstavivši kontreverznog ruskog biznismena. Pod pokroviteljstvom gradskih otaca otpočelo je lobiranje za odobravanje izgradnje, ovaj put preko mjesnih zajednica.

Takav postupak uzburkao je stanovnike pounja, a lokalne vlasti su, osjetivši puls naroda, u roku od samo sedam dana, dale i poništile saglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju mini hidroelektrane.

Posljednji u nizu napada javlja se u februaru 2016. godine u veoma zakamufliranoj formi kroz Nacrt plana upravljanju vodama sliva rijeke Save za period 2016. – 2021. godine, objavljen na portalu voda.ba.
Izradu Nacrta plana finansira IPA fond EU, i javna rasprava po tom Nacrtu traje do septembra mjeseca 2016. godine, pa ako ne bude primjedbi, Nacrt plana će biti osnova organima vlasti za upravljanje rijekama Savskog sliva do 2021. godine. A pitanje je koliko je ljudi upoznato sa postojanjem tog Nacrta plana, da li znaju da je javna rasprava u toku, obzirom da nikakva informacija nije objelodanjena preko ostalih sredstava javnog informisanja (TV, štampa, radio) ili javne tribine pred gradjanima, na koje će zakon i stavovi u njemu ostaviti dugoročne i nepopravljive posljedice.

Ukratko, radi se o najprikrivenijem napadu na rijeku Unu i obnavljanju ideje o izgradnji hidrocentrale na rijeci Unac jačine 72 MW, uz obrazloženje da je sve usaglašeno sa Okvirnom direktivom o vodama EU, a radi se radi sticanja dobiti od hidropotencijala i radi zaštite stanovništva od poplava.

Jedino što „slovo nauke“ nije obrazlozilo kakve bi posljedice stanovnistvo u slivu rijeke Une mogao izazvati plimni val koji bi nastao u uslovima obilnih padavina, pa se u cilju sprečavanja pucanja brane, mora ispustiti u korito rijeke Une. A o takvim situacijama i posljedicama smo slušali i čitali a i dešavale su se i kod nas i u svijetu.

Po svim pokazateljima navedenim u Nacrtu plana, rijeka Una je osuđena da do 2021. godine postane totalno zagadjena rijeka u kojoj će nestati svi podvodni indikatori njene čistoće prepoznatljivi u čistim, pitkim vodama, izgubiće status čiste vode, pa kad je već tako, onda je korisnije da se iskoristi kao hidropotencijal.

I tako, rijeka koja zaustavlja dah putnicima namjernicima i slučajnim prolaznicima, koja stotinama godina predstavlja raj za oči, terapija za bolesne, inspiracija za umjetnike, prostor za odmor i teferič meraklija, cilj za ljubitelje ekstremnih sportova, ribolovaca čitavog svijeta, treba da postane, po klasifikaciji Nacrta plana, JAKO IZMJENJENO VODNO TIJELO, a po laičkom misljenju, to je otprilike kao što izgleda rijeka Bosna. A mi, stanovnici pounja, dičimo se tezom da ne čuvamo rijeku Unu od ljudi, nego, naučili smo ljude da čuvaju rijeku Unu. Ali, izgleda da ima i onih koje moramo jos učiti da čuvaju rijeku Unu.

Izleda da nosiocu izrade Nacrta plana upravljanja sliva rijeke Save, a ni organima vlasti ništa ne znači ni Rezolucija Evropskog parlamenta:

Evropski parlament je donio rezoluciju o Bosni i Hercegovini kojom je pozvao “Vlade Bosne i Hercegovine da regulišu i nadgledaju izgradnju hidroelektrana u ekološki osjetljivim područjima te u zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima; da održi integritet postojećih nacionalnih parkova, kao što su Nacionalni park “Sutjeska i Nacionalni park “Una”; preporučuje da se poboljša kvalitet procjena utjecaja na životnu sredinu kako bi se uzeli u obzir standardi EU na način kako je ustanovljeno Direktivom o pticama i Direktivom o staništima, kao i Okvirnom direktivom o vodama; podstiče vlade Bosne i Hercegovine da povećaju transparentnost kroz učešće javnosti i savjetovanjem sa lokalnim zajednicama, naučnicima i civilnim sektorom pri planiranju projekata”.

Alarmantan podatak je posljednji objavljen je prodaja državne imovine davanjem pod koncesiju ili privatizacijom u kome je opet naznačena hidrocentrala na Uncu, ovaj put snage 60 MW, a javna rasprava o Nacrtu plana upravljanja sliva rijeke Save nije ni završena.
Nurvet Dervišević za ABC.ba

Related posts