Krajišnici, zanima Vas dobar posao u Sarajevu?

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 16.08.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnopravne i konzularne poslove
1/02 I sekretar u Uredu za odnose sa javnošću
1/03 II sekretar u Uredu za odnose sa javnošću
1/04 I sekretar u Odsjeku za ceremonijal
1/05 III sekretar u Odsjeku za susjedne zemlje
1/06 III sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju
1/07 II sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove
1/08 III sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove
1/09 II sekretar za engleski jezik u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove
1/10 III sekretar u Odsjeku za analizu i planiranje

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnopravne i konzularne poslove

1/02 I sekretar u Uredu za odnose sa javnošću

1/03 II sekretar u Uredu za odnose sa javnošću

1/04 I sekretar u Odsjeku za ceremonijal

1/05 III sekretar u Odsjeku za susjedne zemlje

1/06 III sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju

1/07 II sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove

1/08 III sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove

1/09 II sekretar za engleski jezik u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove

1/10 III sekretar u Odsjeku za analizu i planiranje

1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnopravne i konzularne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Pomoćnik ministra obavlja poslove rukovodnog karaktera; učestvuje pri praćenju, usmjeravanju i ocjenjivanju rada diplomatsko konzularnih predstavništava na konzularnom području; neposredno komunicira, sa DKP BiH, organizira pripreme šefova konzularnih predstavništava i drugih radnika DKP koji obavljaju konzularne poslove u inostranstvu; prati rad DKP-a drugih država akreditiranih u Bosni i Hercegovini, nudi im pomoć pri rješavanju konzularnih problema njihovih državljana, te vodi postupke za otvaranje novih stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u BiH i konsultacije za prihvatanje imenovanja šefa tih predstavništava, sa njima održava stalne radne kontakte; obavlja pravne i administrativne poslove u vezi sa državnim granicama BiH; neposredno radi na najsloženijim poslovima iz djelokruga rada Sektora i daje stručne upute saradnicima u skladu sa važećim zakonskim propisima; za svoj rad odgovara ministru i zamjeniku ministra.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: rukovodeći državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.997,89 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

URED ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

1/02 I sekretar u Uredu za odnose sa javnošću

Opis poslova i radnih zadataka: Zamjenjuje savjetnika u vrijeme kada je ovaj odsutan ili spriječen u obavljanju svojih poslova; svakodnevno prati domaću i svjetsku štampu i agencijske vijesti; piše prijedlog javnih obraćanja za ministra, zamjenika i sekretara; komunicira svakodnevno sa predstavnicima medija; po potrebi radi na organiziranju intervjua, redovnih brifinga glasnogovornika, te press konferencija; radi ostale poslove iz domena rada Ureda za odnose sa javnošću u dogovoru sa glasnogovornikom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1/03 II sekretar u Uredu za odnose sa javnošću

Opis poslova i radnih zadataka: Zamjenjuje savjetnika u vrijeme kada je ovaj odsutan ili spriječen u obavljanju svojih poslova; svakodnevno prati domaću i svjetsku štampu i agencijske vijesti; piše prijedlog javnih obraćanja za ministra, zamjenika i sekretara; komunicira svakodnevno sa predstavnicima medija; po potrebi radi na organiziranju intervjua, redovnih brifinga glasnogovornika, te press konferencija; radi ostale poslove iz domena rada Ureda za odnose sa javnošću u dogovoru sa glasnogovornikom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.198,73 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

ODJEL ZA DIPLOMATSKI PROTOKOL

1/04 I sekretar u Odsjeku za ceremonijal

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u realizaciji posjeta stranih predstavništava i ličnosti u BiH; priprema i realizuje poslove ceremonijalnog karaktera; učestvuje u realizaciji procedura vezanih za imenovanje šefova diplomatsko-konzularnih misija akreditovanih u BiH, kao i imenovanja vojnih predstavnika; učestvuje u realizaciji nastupnih, službenih i oproštajnih posjeta šefova stranih diplomatskih misija akreditovanih u BiH; priprema pisma imenovanja šefova diplomatsko-konzularnih misija u BiH u inostranstvu, održava radne kontakte sa akreditovanim članovima diplomatskog kora uz znanje i saglasnost neposrednog rukovodioca; priprema, u skladu sa protokolarnim pravilima, liste šefova diplomatsko-konzularnih misija i liste šefova predstavništava međunarodnih organizacija u BiH, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

SEKTOR ZA BILATERALNE ODNOSE

1/05 III sekretar u Odsjeku za susjedne zemlje

Opis poslova i radnih zadataka: III sekretar u Odsjeku za susjedne zemlje neposredno je zadužen za sljedeće zemlje: Hrvatska, Slovenija, Italija, Malta, Vatikan i San Marino, Srbija, Crna Gora, Grčka, Kipar, Makedonija i Albanija; prati i analizira vanjsku i unutrašnju politiku ovih zemalja; prati i analizira bilateralne odnose sa ovim zemljama; prema instrukcijama rukovodioca Odsjeka daje mišljenja i prijedloge za unapređenje ukupnih odnosa i saradnje Bosne i Hercegovine sa navedenim susjednim zemljama; priprema informacije, analize i druge materijale iz oblasti bilateralnih odnosa i saradnje sa ovim zemljama; prati izvršenje obaveza i predlaže mjere za unapređenje odnosa; prati i analizira rad diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u ovim zemljama i na odgovarajući način daje prijedloge za usmjeravanje njihovog rada; priprema priloge godišnjeg izvještaja i plana rada Ministarstva; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS –VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.098,84 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1/06 III sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju

Opis poslova i radnih zadataka: III sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju prati, analizira i priprema informacije o najvažnijim kretanjima u ekonomskoj oblasti u pojedinim zemljama; priprema prijedloge za unapređenje privrednih odnosa; priprema informacije za nadležne državne institucije o aktuelnim kretanjima u pojedinim zemljama u oblasti ekonomije, finansija, zakonodavstva; učestvuje u pripremama za prezentaciju privrednih mogućnosti BiH u drugim zemljama; priprema priloge za platforme, podsjetnike i druge informacije za susrete i razgovore predstavnika BiH sa predstavnicima drugih zemalja; učestvuje u radu nadležnih organa u zaključivanju bilateralnih ugovora iz oblasti ekonomskih odnosa i saradnje sa pojedinim zemljama; prati i preduzima aktivnosti u vezi sa zaštitom ekonomskih interesa BiH u pojedinim zemljama; priprema priloge za godišnji izvještaj i plan rada Ministarstva; ostvaruje radnu saradnju sa stranim diplomatsko-konzularnim predstavnicima zaduženim za pitanja ekonomske saradnje; prati i podstiče aktivnosti diplomatsko-konzularnih predstavnika Bosne i Hercegovine zadužene za ekonomsku oblast u inostranstvu; učestvuje u pripremama kadrova za poslove ekonomske diplomatije; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.098,84 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

SEKTOR OPŠTIH POSLOVA

1/07 II sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Prati i proučava propise iz oblasti kadrovskih poslova, a po potrebi inicira njihovo donošenje ili izmjene i dopune; učestvuje u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere iz oblasti kadrovskih poslova; radi na izradi pojedinačnih pravnih akata iz oblasti kadrovske problematike; sarađuje sa Agencijom za državnu službu na vođenju kadrovskih poslova u skladu sa zakonom; obavlja najsloženije kadrovske poslove i radi na drugim poslovima i zadacima po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen pravni fakultet; tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.198,73 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1/08 III sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove iz radnih odnosa vezani za izradu rješenja o zasnivanju radnog odnosa, platama zaposlenih, prestanku radnog odnosa, preraspoređivanju zaposlenih, plaćenom i neplaćenom odsustvu sa posla, godišnjem odmoru, kao i naknadama po osnovama utvrđenim zakonom i podzakonskim aktima, te na izradi drugih rješenja i odluka; obavlja druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen pravni fakultet; godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.098,84 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1/09 II sekretar za engleski jezik u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Radi na prevođenju tekstova zakona i podzakonskih akata, bilateralnih i multilateralnih sporazuma i ugovora, projekata, memoranduma, protokola, informacija, analiza, izvještaja i drugih pisanih materijala iz djelokruga Ministarstva na engleski jezik i sa engleskog jezika na jezike koji su u službenoj upotrebi u BiH, kao i simultani i konsekutivni prevod po nalogu ministra, zamjenika ministra i sekretara, obavljaju i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, te za svoj rad odgovaraju šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen filozofski fakultet odsjek za engleski jezik; dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.198,73 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

ODJEL ZA PLANIRANJE I INFORMISANJE

1/10 III sekretar u Odsjeku za analizu i planiranje

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u izradi analitičkih izvještaja za potrebe ministra i Kolegija Ministarstva; u dogovoru sa šefom organizacione jedinice sektorski prati razvoj događaja u određenom broju zemalja i međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa i to u skladu osnovnim pravcima i prioritetima vanjske politike; pomaže u izradi redovnih godišnjih planova i analiza rada Ministarstva i DKP mreže; izrađuje mjesečni analitički bilten bitnih međunarodnih događaja, zvaničnih susreta, aktivnosti DKP-a koje spadaju u domen analitičkog izvještavanja, sa posebnim akcentom na moguće refleksije na BiH; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca te za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.098,84 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Napomena za sve kandidate:

– Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se dvije (2) Komisije za izbor, i to:

1. Komisija za izbor za radna mjesta označena u tekstu javnog oglasa brojevima 1/01, 1/02, 1/03, 1/04 i 1/10.

2. Komisija za izbor za radna mjesta označena u tekstu javnog oglasa brojevima 1/05, 1/06, 1/07, 1/08 i 1/09.

Kandidati koji se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne Komisije za izbor dostavljaju jednu prijavu sa potrebnim dokumentima, a ukoliko se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih Komisija dostavljaju odvojene prijave sa potrebnom dokumentacijom za svaku Komisiju za izbor odvojeno, u protivnom se njihove prijave neće smatrati urednim.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

– univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

– uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

– uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

– potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

– dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika – izuzev za poziciju 1/09;

II Svojeručno potpisani:

– popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

– Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

– U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.

– U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

– U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa – isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa – dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

– U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

– Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) – (u daljem tekstu Odluka). Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 16.08.2016. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine»

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

KONKURS

Related posts