Konkurs za posao u NP Una objavljen u mostarskom Dnevnom listu?!

JP Nacionalni park „Una“ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na poslovima STRUČNI SARADNIK ZA TURIZAM. Oglas je objavljen u mostarskom Dnevnom listu, a prenosimo ga u cjelosti.

JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
Bosanska br. 1
77 000 B I H A Ć
Broj: 01-2096/16
Bihać, 30.09.2016. godine

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 40. i 43. Statuta JP Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (Službene novine Federacije BiH“ broj: 58/09 i 31/14) člana 2. Pravilnika o radu JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovina V. broj: 904/2016 od 15.04.2016. godine, te Odluke broj 01/2086/16 od 28.09.2016. godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, direktor raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na poslovima

1. STRUČNI SARADNIK ZA TURIZAM … 1 (jedan) izvršilac

Opis radnih zadataka zaposlenika:

Istražuje i savjetuje direktora i rukovodne organe o postojećim nivoima turističke ponude i potražnje u Nacionalnom parku „Una“. Vrši procjenu tržišta i budućih trendova. Osmišljava, kreira i koordinira izradu politike promocije turističke ponude Nacionalnog parka „Una“. Sačinjava izvještaje te obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora odnosno direktora preduzeća.

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove:

a) Opći

Da je državljanin Bosne i Hercegovine
Da je stariji od 18 godina
Da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti da se protiv njega vodi krivični postupak
Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije
Da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova i radnih zadataka prema Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka
Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

b) Posebni

Da ima VšS/VSS, ekonomski fakultet-turističkog smjera, menadžment;
Najmanje tri godine radnog iskustva, od čega 1 godina u struci;
Da poznaje rad na računaru;
Poznavanje jednog svjetskog jezika;
Položen vozački ispit B kategorije;

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu je potrebno dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove lične karte,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o nekažnjavanju,
izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije,
izjavu da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje traženih poslova, (ne starije od 3 mjeseca) za kandidata koji bude izabran (ovaj dokument se dostavlja naknadno),
dokaz o radnom iskustvu,
diplomu ili certifikat o poznavanju rada na računaru,
diplomu ili certifikat o poznavanju jednog svjetskog jezika,
dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,

Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni list“ Mostar.

Kovertirane prijave sa traženim dokumentima dostaviti na adresu:
Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
Ul. Bosanska br. 1
77 000 BIHAĆ

sa naznakom:

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Related posts