Budžet za 2017. godinu vraćen na doradu, KB ,,dr. lrfan Ljubijankić“ Bihać proširila djelatnost

U Bihaću je danas održana 50. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. Premijer Husein Rošić i resorni ministri razmatrali su Prijedlog protokola o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za radnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovaniu i odgoju Unsko-sanskog kantona. Da bi se pristupilo pregovorima oko usaglašavanja i potpisivanja kolektivnih ugovora neophodno je potpisati Protokol o pregovorima. Vlada je dala saglasnost na predloženi Protokol te ovlastila Sanelu Ćenanović, ministricu obrazovanja, nauke, kulture i sporta da, u ime Vlade, potpiše Protokol.

Na prijedlog Saliha Mesića, ministra zdravstva i socijalne politike Vlada Kantona, na današnjoj sjednici, je prihvatila Odluku o dopuni odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača prema zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica ,,dr. lrfan Ljubijankić“ Bihać. Ovim se dodaju nove djelatnosti ustanove i to: sakupljanje otpada; sakupljanje opasnog otpada te obrada i zbrinjavanje opasnog otpada. Osim zbrinjavanja vlastitog otpada u novom postrojenju KB Bihać, za šta se dosad plaćalo drugim ustanovama, ovim se omogućava Kantonalnoj bolnici da može, na komercijalnoj osnovi pružiti tu uslugu drugim pravnim subjektima.

Iako je na današnjoj sjednici bilo predviđeno usvajanje Budžeta za 2017. godinu, prema riječima premijera, isti je vraćen na doradu, zbog upozorenja određenih sindikata, te nedostatka sredstava za boračke zgrade u pojedinim općinama.

Vlada Kantona razmatrala je danas i Informaciju o stanju sigumosti učenika od vršnjačkog nasilja na području USK za 2016.godinu. Organizacione jedinice Uprave policije u 2016. godini evidentirale su ukupno 76 slučajeva vršnjačkog nasilja što je za 7 ili 10 % više u odnosu na 2015.godinu. Ukupno je evidentirano 110 počinioca vršnjačkog nasilja, što je za 17 ili 18.3 % više u odnosu na 2015. godinu i 73 žrtve što je manje za 10 ili 12 %. U aktivnostima suzbijanja vršnjačkog nasilja policija je ostvarila visok stepen saradnje sa direktorima osnovnih i srednjih škola, nastavnicima, centrima za socijalni rad i roditeljima, pravosudnim organima, zdravstvenim ustanovama i vijećima roditelja, kazao je ministar MUP-a Anel Ramić. Vršnjačko nasilje je, po broju evidentiranih slučajeva najizraženije na području Sanskog Mosta (24) zatim Bihaća (19), Cazina (19), Velike Kladuše (11), Bužima (2) i Ključa (1). Krivična djela evidentirana su u: Bihaću (6), Sanskom Mostu (3) i Cazinu (1 ).

Razmatrajući godišnji izvještaj o radu Civilne zaštite USK uočeno je problem u radu Komisije za procjenu šteta,tačnije ta Komisija nije radila posao za koji je ovlaštena što je stvorilo problem Civilnoj zaštiti da obešteti ljude koji su imale štete od prirodnih nesreća. Vlada Kantona zatražila je da se sastanak Komisije sazove za ponedjeljak te da se članovi izjasne da li će nastaviti rad ili će podnijeti ostavke.

Related posts