Bosanski Petrovac: Stambeno zbrinjavanje

Nakon nedavnog potpisivanja tripartitnih ugovora u maloj sali općine Bosanski Petrovac vezano za projekat „Izgradnja/rekonstrukcija 9 stambenih jedinica sa pripadajućom infrastrukturom i priključcima na području općine Bosanski Petrovac“ koji finansira Evropska Unija, a implementator projekta je organizacija Hilsfwerk Austrija International, dana 04.08.2016. godine u Sarajevu je izabran izvođač radova. To je d.o.o.“Gratod“ iz Banja Luke, kao najpovoljniji ponuđač.Vrijednost ugovorenih radova je 333.937,47 KM bez PDV-a.

Odabrani korisnici s područja naše općine su u stanju socijalne potrebe i ugrožene skupine, pa snimanjem stanja na terenu ustanovljeno je da se odmah pristupi radovima kako slijedi:

-PRVA GRUPA:

1. Mujagić Alisa – lokacija Avnojska, Bos. Petrovac, 2. Dukić Jovo – lokacija Revenik, MZ Kolunić, 3. Hajirić Mersada- lokacija Prvomajska, Bos. Petrovac 4. Ogrić Ahmet- lokacija Prvomajska, Bos. Petrovac,
5. Redžić Hamdija- lokacija Revenik, MZ Kolunić i 6. Romčević Radojka- lokacija MZ Bukovača

Ovdje se radi o 6 tipskih objekata po kriterijumu broja članova domaćinstva.

-DRUGA GRUPA:

1.Budimir Stevo- lokacija Bara, MZ Bukovača
2.Surla Dušan- lokacija Vranovina, MZ Krnjeuša
3.Marjanović Rade-lokacija Krnja Jela, MZ Smoljana

Ovdje se radi o završetku, odnosno sanaciji postojećih objekata.

Dana,10.08.2016.godine su potpisnici tripartitnog ugovora obišli objekte korisnika, te zajedno sa izvođačem i nadzornim organom praktično uveli izvođača u posao.

Objektivno se može očekivati završetak i primopredaja 9 stambenih jedinica sistemom „ključ u ruke“ krajem septembra mjeseca ove godine.

Related posts