Akcija mladih Cazinjana: Po­mo­gli sta­rom i ne­mo­ćnom su­gra­đa­ni­nu

Gru­pa mla­dih iz Ca­zi­na or­ga­ni­zo­va­la je pro­te­klih da­na hu­ma­ni­tar­nu akci­ju ka­ko bi po­mo­gla Ra­mi Ću­fu­ro­vi­ću (80), sta­roj i ne­mo­ćnoj oso­bi, ko­ji u na­se­lju Klen, na­do­mak ovog gra­da, os­tav­ljen od svih ži­vi u izu­ze­tno te­škim ži­vo­tnim uslo­vi­ma i kraj­njem si­ro­maš­tvu.

Or­ga­ni­za­tor ove akci­je Va­hid Po­nje­vić is­ti­če ka­ko ih je dir­nu­la te­ška ži­vo­tna su­dbi­na ovog star­ca i da su odlu­či­li da mu po­mo­gnu na­bav­kom pre­hram­be­nih ar­ti­ka­la i os­ta­lih ne­op­ho­dnih stvari te ure­đe­njem ku­će u ko­joj ži­vi.

“Obje­kat u ko­jem sta­nu­je djed Ra­mo ne mo­že se na­zva­ti ku­ćom, jer se ra­di o po­mo­ćnom obje­ktu ko­ji ne­ma pri­klju­čak za stru­ju, vo­du ni­ti ele­men­tar­ne uslo­ve za ži­vot. Sta­rac se smrza­vao, ni­je imao do­vo­ljno ogre­va ni­ti hra­ne i to je bi­la za­is­ta ža­lo­sna sli­ka. Ani­mi­ra­li smo ve­li­ki broj mla­dih, a akci­ju su po­drža­li po­du­ze­tni­ci iz Ca­zi­na i dru­gi do­bri lju­di, do­na­ci­jom nov­ca i dru­gih stva­ri”, ka­že Po­nje­vić.

Do­da­je ka­ko su tim sred­stvi­ma ku­plje­ni kre­vet, drva i no­vi špo­ret, a po­tom su or­ga­ni­zo­va­li akci­ju ure­đe­nja obje­kta u ko­jem bo­ra­vi Ću­fu­ro­vić. Izba­ci­li su sta­re i ne­po­tre­bne stva­ri, te­me­lji­to očis­ti­li unu­traš­njost, izo­li­ra­li zi­do­ve i oblo­ži­li ih stiroporom te uč­vrsti­li pri­la­zne ste­pe­ni­ce ko­je vo­de do ku­će s ob­zi­rom na to da su bi­le u do­tra­ja­lom i ru­še­vnom sta­nju.

“Os­tat­kom nov­ca obez­bije­di­li smo za nje­ga dos­ta­vu hra­ne za šez­de­set da­na, ta­ko da će do­bi­ja­ti dva obro­ka dne­vno i ne­će bi­ti gla­dan”, is­ta­kao je Po­nje­vić. On je do­dao ka­ko u na­re­dnom pe­ri­odu pla­ni­ra­ju za­mije­ni­ti sta­re i do­tra­ja­le pro­zo­re na ku­ći, te iz­gra­di­ti vanj­ski to­alet.

nezavisne.com

Related posts