Haris Mešić, direktor ŠPD Unsko-sanske šume: Ispravljamo nepravdu iz ranijih godina

Haris Mešić, direktor ŠPD Unsko-sanske šume, ne želi govoriti o kriminalu počinjenom u ovom preduzeću, ističući da politika uticaja na njega nema. Dok u USK-u počinje sudski proces ranijem menadžmentu ovog preduzeća, novi i mladi direktor tek treba da postavi standarde korektnijeg i transparentnog rada.

Direktore, kakva je situacija u kolektivu otkako ste došli za rukovodioca?

– Na dužnost VD direktora sam stupio 10. augusta 2016. odlukom Nadzornog odbora, nakon što je razriješio dosadašnjeg direktora. Tome je prethodilo neusvajanje izvještaja o radu i poslovanju ŠPD Unsko-sanske šume na sjednici kantonalne Skupštine. Trenutno stanje u kolektivu je prilično dobro, ŠPD Unsko-sanske šume je kolektiv koji je dugi niz godina bio za primjer svim ostalim šumsko-privrednim društvima u državi, čak i mnogim javnim preduzećima. Nažalost, to trenutno nije, ali učinit ćemo sve da taj ugled vratimo i veoma smo blizu toga.

Vlast ima sluha

Moj fokus je da poslovni rezultat za 2016. godinu bude što bolji, te da izvršenje plana u svim fazama bude što veće. S obzirom na to da smo na izmaku godine, mogu reći da će izvršenje plana biti dosta visoko i zadovoljavajuće. Izvršenje u svim fazama će biti zasigurno iznad 95 procenata, a bit će ispoštovani i ugovori sa našim drvoprerađivačima. Nakon toga nam preostaje da se fokusiramo na izradu što boljeg, realnijeg plana za 2017. godinu te pristupimo njegovoj realizaciji.

Nedavno je Skupština USK-a raspodijelila višak dobiti preduzeća. Kako gledate na tu podjelu?

– Raspodjela dobiti u privrednim društvima vrši se na način koji je uređen općim aktima društva i Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH. ŠPD Unsko-sanske šume je u 2015. godini iskazalo neto dobit od 2.556.915 KM. Od tog iznosa, u zakonske rezerve (do 25% osnovnog kapitala preduzeća) izdvojeno je 76.638 KM, dok je u statutarne rezerve izdvojen iznos od 179.053,50 KM. Ostatak neto dobiti od 2.301.223,50 KM je izdvojen osnivaču. Osnivač je definirao projekte koje će finansirati iz dobiti ŠPD-a, a kako sam i sam u medijima saznao, riječ je o projektu rekonstrukcije operacionih sala u Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić” te projektima po općinama USK-a. Ne znam detalje kada su u pitanju projekti koji će se finansirati iz dobiti. To je ingerencija Vlade i Skupštine Kantona. Bitno mi je da obje vlasti imaju sluha i da dio dobiti preusmjere na projekte u mom Bosanskom Petrovcu, jer to nije bio slučaj svih prethodnih godina iako Podružnica Šumarija koja egzistira na teritoriji te općine najviše učestvuje u ostvarenju dobiti u ŠPD Unsko-sanske šume.

Vaše prethodnike očekuje procesuiranje za kriminal u šumama, a sve glasnije se spočitava i utjecaj političkih stranaka na ovo preduzeće. Ima li danas tog uticaja?

– Ja ne mogu govoriti o tome u proteklom periodu, jer slabo poznajem situaciju. Smatram da to nije tako. Očit primjer sam ja. Dolazim iz općine koja ne ostvaruje značajan politički uticaj u Kantonu niti je ostvarivala u proteklom periodu. O tome dovoljno govori činjenica da Bosanski Petrovac nema niti jednog poslanika u Skupštini USK-a iz bilo koje stranke. Mislim da je stav trenutne politike u USK-u da se mojim imenovanjem za vršioca dužnosti direktora konsoliduje stanje u Šumama i da se ovo preduzeće vrati na mjesto koje mu pripada i na kojem se nalazilo prethodnih godina. Na tome radimo ubrzano i zasigurno ćemo u tome uspjeti.

Kad govorimo o Bosanskom Petrovcu, moramo spomenuti i odluku Ustavnog suda kojom se nalaže pravednija raspodjela dobiti…

– Moj Bosanski Petrovac već godinama se bori za svoja prava pred Ustavnim sudom Federacije, a u vezi sa Zakonom o šumama. Činjenica je da je Općina Bosanski Petrovac daleko najbogatija šumskim resursima u USK-u i da je decenijski razvoj Bosanskog Petrovca bio zasnovan na šumarskoj privredi i drvnoj preradi. Nažalost, nije uživao mjesto koje mu pripada niti u Unsko-sanskim šumama niti u Kantonu. Dešavalo se da se dobit Unsko-sanskih šuma usmjeri u općine koje gotovo da i nemaju ovaj resurs, a oni koji su svojim radom stvorili tu dobit ne dobiju ništa od toga.

Šta je sa DI Sanica i hoće li novo preduzeće biti uspjeh ili opterećenje za Šume?

– ŠPD je kupilo svu nepokretnu i pokretnu imovinu stečajnog dužnika DI Sanica Ključ – u stečaju u drugoj polovini 2014. Kupovina je izvršena na osnovu odluke Skupštine ŠPD-a, a tome je prethodila odluka Skupštine USK-a kojom se daje saglasnost na navedenu kupovinu. Krajem 2014. je izvršen izbor izvršioca usluga za izradu elaborata “Program revitalizacije preduzeća DI Sanica Ključ”. U Programu su ponuđene dvije varijante plana implementacije koje su se razlikovale u investicionim ulaganjima i proizvodnom programu. Nakon što su organi ŠPD Šume zauzeli stav i prihvatili prvu varijantu koja je predviđala nešto manja početna ulaganja i osposobljavanje dijela proizvodnog procesa, proslijedili su je osnivaču radi dobivanja prethodne saglasnosti. To je stajalo jako dugo, ali je usvojeno u augustu i septembru.

Dorada plana

Međutim, javio se novi problem. Osnivač je dao prethodnu saglasnost na naprijed navedeno, ali donošenjem odluke o raspodjeli neto dobiti ŠPD-a na taj način, plan implementacije je postao mrtvo slovo na papiru jer je predviđao da se pokretanje Sanice po varijanti jedan finansira iz dobiti ŠPD-a iz 2015. Takav plan nam je vraćen na doradu, a to je uvijek problem, posebno ako uzmete činjenicu da je posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o šumama USK-a vraćena nadležnost i obaveza čuvanja državnih šuma ŠPD-u, što podrazumijeva dodatno upošljavanje (preuzimanje od kantonalne uprave za šumarstvo) čuvara. To će biti veliki finansijski teret za ŠPD. Uz to, ostaje zakonska obaveza izdvajanja općinama i Kantonu, te Stambenom fondu za zbrinjavanje boračkih populacija. ŠPD je na velikom iskušenju.

/F.Bender,Oslobodjenje.ba

Related posts