16. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas održana 16. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. Premijer USK Husein Rošić i resorni ministri s posebnom pažnjom razmatrali su Nacrt Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu i isti uputili Skupštini Unsko-sanskog kantona u dalju proceduru.

Nacrtom Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu prvenstveno se vrši usklađivanje propisa sa propisom koji radne odnose osoba zaposlenih u organima uprave i upravnim organizacijama uređuje na višem niou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, obrazložio je Nikola Findrik, ministar pravosuđa i uprave u Vladi Kantona.

S obzirom da se radi o materiji koja, prema Ustavnim odredbama, spada u zajedničku nadležnost Kantona i federalne vlasti, imajući u vidu obrazloženje presude Ustavnog suda da ustavne odredbe iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona promoviraju duh saradnje izmedu navedenih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine te da je izvjesno, imajući u vidu značaj materije koju regulira Zakon o državnoj službi, da bi upravo dogovor između ovih nivoa vlasti u Federaciji BiH, ponudio najkvalitetnija, harmonizirana zakonska rješenja predmetne oblasti, to se Ministarstvo kod utvrđivanja pravnih rješenja u ovom Zakonu,uglavnom vodilo modelom Zakona usvojenog na višem nivou vlasti, kako bi se stvorila harmonizirana pravna rješenja u oblasti državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, Ministarstvo pravosuđa i uprave je u postupku pripreme Nacrta Zakona konsultiralo i Agenciju za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i SIGMA stručnjake.

Vlada USK prihvatila je Mišljenje Ministarstva finansija o Inicijativi za izmjenu Zakona o o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona koju je podnijela politička organizacija građana ,,Naša stranka” Bihać.
Ministarstvo finansija smatra da Zakon o platama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona nije u suprotnosti sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. Skupština Kantona može prihvatiti Incijativu i odrediti da se pripremi izmena Zakona, što će ovaj organ poštovati, kaže ministar finansija Salih Dedić.

Od kadrovskih pitanja Vlada USK imenovala je danas Fikreta Kovačevića za direktora Arhiva USK, Almira Tutića za v.d. direktora Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, raseljenih osoba i socijalno ugroženih kategorija te Fikretu Halimović za v.d. direktoricu Socijalno pedagoške životne zajednice Bihać.

Related posts