Vlada USK: Imenovana Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti nadzora nad migrantskom krizom

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, članovi Vlade su usvojili prijedlog Ministarstva zdravstva o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg granta neprofitnim organizacijama te Crvenom križu USK usmjerili 5000 KM za projektne aktivnosti.

Iz resora Ministarstva zdravstva usvojen je i prijedlog Odluke o usvajanju Programa utrošku dijela sredstava – kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti kojim se ZU Dom zdravlja Bihać Odobrava 12 000 KM za adaptaciju porodične ambulante u Ripču. Ovim sredstvima će DZ Bihać izvršiti adaptaciju ljekarske sobe, kartoteke, čekaonice, intervencije, te sanirati kompletan sanitarni čvor.

Iz budžeta Ministarstva privrede, na prijedlog ministra Samira Sedića, odobreno je sufinansiranje praktične obuke mladih u sklopu projekta Pro-Poso 2018. kojeg realizira Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Huseina Rošića, premijera USK danas je i formalno imenovana Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona u sastavu: Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova, Hazim Kapić, ministar zdravstva rada i socijalne politike, Amel Kozlica, načelnik Sektora kriminalističke policije, po ovlaštenju policijski komesar, Selam Midžić, direktor Crvenog križa Grada Bihaća, Anela Softić-Kasumović, direktor Doma zdravlja Bihać, Zerina Mulabdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona i Muhamed Kartal, direktor Kantonalne uprave CZ.
Zadatak ove grupe je da vrši koordiniranje i nadzor aktivnosti sa nižim i višim nivoima vlasti, u okviru ovlaštenja i propisa koji regulišu djelovanje institucija koje predstavljaju članovi Operativne grupe. Vlada Kantona uputila je i preporuku gradovima Bihać i Cazin te Općini Velika Kladuša da formiraju lokalne operativne grupe.

Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta prezentovao je izvještaj o utrošku sredstava – smještaj i ishrana studenata u studentskim domovima Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu. Za smještaj i ishrana studenata u studentskim domovima Federacije BiH za 2017. godinu uplaćen je iznos od 265.000,00 KM. Shodno Protokolu o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine, u akademskoj 2017/2018 godini ovo Ministarstvo sufinansira troškove smještaja za 113 studenata sa Unsko sanskog kantona smještenih u studentske domove u iznosu od 219,00 KM po studentu mjesečno, u ukupnom iznosu 250.000,00 KM.

Za zdravstveno osiguranje učenika i studenata za 2018. godinu Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kao obaveznik uplate doprinosa za redovne učenike osnovnih i srednjih škola, te redovne studente koji nisu osigurani po drugoj osnovi do navršene 26 godine života, planirana su sredstva u iznosu od 220.000,00 KM.

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrala je te uputila u skupštinsku proceduru Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD ,,Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za period 01.01.2017. – 31.12.2017. godine sa izvještajem o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu.

U odsustvu premijera 202. sjednicom Vlade USK je predsjedavao ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dragan Polimanac.

Related posts