Sve više mirnih rješenja: Sudovi u BiH sklopili 7.364 sudske nagodbe u 2016. godini

Sudovi u BiH su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine riješili su 7.364 predmeta sklapanjem sudske nagodbe. Najveći broj predmeta odnosno 1.640 riješeno je u Osnovnom sudu u Banja Luci i 1.157 u Općinskom sudu u Tuzli.

Ovaj rezultat predstavlja veliki uspjeh sudova imajući u vidu da je sudska nagodba jedan je od manje korištenih načina rješavanja sporova u BiH, kažu iz VSTV-a.

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Zaključivanjem sudske nagodbe među strankama znatno se skraćuje vrijeme trajanja sudskog postupka, zbjegavaju se brojni troškovi redovnog sudskog postupka, te su stranke i sud pošteđeni iscrpljujućeg i dugotrajnog postupka.

– Broj predmeta riješenih sklapanjem sudske nagodbe 2011. godine, kada se Projekat nije implementirao, u ciljnim sudovima iznosio je 4.384 predmeta. S početkom implementacije Projekta 2012. godine broj sklopljenih sudskih nagodbi iznosio je 3.993 i kontinuirano rastao na 4.374 u 2013., 5.413 u 2014. i 5.568 u 2015. godini – navodi se iz VSTV-a.

VSTV BiH je odlučan i istrajan da nastavi zagovarati i vršiti promociju mirnih načina rješavanja sporova što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini te pružanju bolje usluge građanima.

Related posts