Revizorski izvještaj: Parlamentarne stranke krše zakon, prihvataju zabranjene, a ne prijavljuju dozvoljene donacije

Izvještaji koje je nedavno objavila Služba za reviziju finansiranja političkih stranaka u Bosni i Hercegovini o reviziji finansijskih izvještaja u 2014. godini pokazali su da je većina političkih stranaka prekršila Zakon o finansiranju političkih subjekata. Većinom su se propusti odnosili na nepravilno knjigovodstvo, neprijavljivanje ili nepravilno prijavljivanje donacija te prihvatanje zabranjenih donacija.

Sve stranke zastupljene u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine (PS BiH), bilo samostalno ili u koaliciji, prema ovom izvještaju su prekršile neku odredbu Zakona o finansiranju političkih subjekata. Izuzetak je Hrvatska Stranka Prava Herceg-Bosne, za koju revizori kažu da nisu zаpаzili ništа znаčајnо štо bi ukаzаlо nа nеdоstаtkе u finаnsiјskоm izvјеštајu ili nа finаnsirаnjе оvе pоlitičkе strаnkе suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа, niti na finansiranje troškova izborne kampanje suprotno odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Međutim, ova stranka imala je relativno jednostavan sistem donacija u poređenju sa drugim strankama. Prihodi iz budžeta iznosili su 85 posto finansiranja ove stranke, odnosno 9.126,77 KM, dok su preostalih 15 posto bili prihodi od poklona u iznosu od 1.600 KM.

Nekolicina stranaka imala je problem s neprijavljivanjem nenovčanih donacija, najviše po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora općina i privatnih građana, a neke su primale priloge od firmi koje su imale sklopljene ugovore o javnim nabavkama sa organima izvršne vlasti u BiH veće od 10.000 KM.

Nepotpuni podaci i neprijavljene donacije

Stranke su pravile određene propuste u proceduri prijema i bilježenja donacija.

Srpska demokratska stranka (SDS), naprimjer, nije izdavala potvrde o prijemu dobrovoljnih priloga kako je propisano Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima godišnjih stranaka.

“Stranka je donatorima, pravnim i fizičkim osobama, od kojih je primila priloge u iznosu od 693.200,29 KM, izdala priznanice koje sadrže samo ime i prezime/naziv donatora, iznos priloga i datum uplate. Priznanice ne sadrže broj ličnog dokumenta/identifikacioni broj donatora, adresu i mjesto prebivališta/sjedišta donatora, kako je propisano pomenutim Pravilnikom”, navodi se u izvještaju.

Ova stranka nije prijavila ni materijalnu dobit od Općine Zvornik, od koje je na ime tužbe dobila 54.820,90 KM, kao ni Općine Nevesinje, koja im je omogućila točenje goriva na benzinskoj pumpi Đerić d.o.o. u iznosu od 100 KM.

Pojedine stranke probleme su imale sa nepravilnim evidentiranjem prihoda i rashoda. Među njima je i Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ).

HDZ niје u sklаdu s pоrеskim prоpisimа оbrаčunаo i uplаtio pоrеz nа dоhоdаk i pripаdајućе dоprinоsе nа sredstva koja su isplaćena fizičkim osobama, a imaju karakter ličnih primanja, niti je u poslovnim knjigama i finаnsiјskоm izvјеštајu iskazao trоškоve i оbаvеzе pо оvоm оsnоvu, stoji u izvještaju.

HDZ je imao i probleme sa članom zakona koji kaže da se dobrovoljni prilozi u novcu uplaćuju na transakcijski račun centrale političke stranke, a umjesto toga prihodi su uplaćivani na druge organe stranke. I druge stranke su dobrovoljne prihode uplaćivale na račune organa stranaka koji nisu precizirani zakonom, ili u gotovini, poput Stranke Demokratske Akcije (SDA) i Socijaldemokratske Partije (SDP).

Stranke finansiraju druge stranke

Pojedine stranke svoja materijalna sredstva koristile su da bi finansirale druge stranke.

Hrvatski narodni savez BiH (HNS) je svoja finаnsiјskа srеdstvа u iznоsu оd 7.500 KМ kоristio zа finаnsirаnjе izbоrnе kаmpаnjе Hrvatske demokratske zajednice 1990 (HDZ 1990). Uvidom u poslovne knjige Centralnog ureda stranke utvrđeno je da su navedene isplate sredstava evidentirane kao donacije.

Iako je HDZ 1990 Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) dostavio odluku o udruživanju dvije stranke u jedinstvenu Pučku stranku HDZ 1990 – Stranka Europske pučke orijentacije, službena evidencija CIK-a je pokazala da pod ovim nazivom nije evidentirana nijedna od dvije navedene stranke, a da HNS nije ni učestvovao na Općim izborima BiH.

“Imajući u vidu da političke stranke Hrvatski narodni savez i Hrvatska demokratska zajednica 1990 djeluju kao posebne političke stranke, a da su sredstva Hrvatskog narodnog saveza BiH utrošena u svrhu kаmpаnjе Hrvatske demokratske zajednice 1990, smatramo da su finansijska sredstva osigurana za finansiranje Hrvatskog narodnog saveza BiH utrošena suprotno odredbama člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka”, stoji u revizorskom izvještaju.

HDZ 1990 parlamentarna je stranka, a revizori su preporučili da ne prima priloge koji su zakonom zabranjeni.

Na sličan način je i Narodni Demokratski Pokret (NDP) ostvario nenovčane prihode u iznosu od 39.466 KM, od stranaka koje su se finansirale iz budžeta: Nove socijalističke partije, Narodne demokratske stranke i Demokratske partije Dragan Čavić. U izvještaju tvrde da su, kako ove stranke nisu nastupale u koaliciji, dobijeni prilozi okarakterisani kao zabranjeni.

Avazove pozajmice

Savez za bolju budućnost BiH- Fahrudin Radončić (SBB) je u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima u periodu od 2012. do 2014. godine iskazivao obavezu prema pravnoj osobi Robot General Trading d.o.o. Sarajevo u iznosu od 46.505,70 KM. Revizijom finanijskih izvještaja za 2014. godinu, kada je pribavljena analitička kartica od pravne osobe Robot General Trading d.o.o. Sarajevo, utvrđeno je da ova pravna osoba na dan 31. decembar 2014. godine nije imala potraživanja od SBB-a, niti je stranci ikada fakturisan iznos koji ona iskazuje u poslovnim knjigama.

Revizori navode da je uvidom u račun Robot General Tradinga utvrđeno da potraživanje zapravo glasi na Avaz roto press d.o.o. Sarajevo, za isporučeni reklamni materijal (5.000 muških majica i 4.971 kačket), a evidentiran je u poslovnim knjigama SBB-a kao trošak nabavljenog propagandnog materijala za izbornu kampanju za Lokalne izbore 2012. godine.

Politička stranka je 2. januara 2015. godine donijela odluku o otpisu obaveze prema pravnoj osobi Robot General Trading d.o.o. Sarajevo, u kojoj navodi da je u 2014. godini konstatovala grešku pa s obzirom na to da je ista kasno ustanovljena, nepostojeća obaveza iskazana u poslovnim knjigama u iznosu od 46.505,76 KM otpisuje se u korist prihoda političke stranke. U skladu s pomenutom odlukom, stranka je isti dan u poslovnim knjigama za 2015. godinu stornirala obavezu prema pravnoj osobi Robot General Trading d.o.o. Sarajevo, a uknjižila naknadno utvrđene prihode iz prethodnih godina.

SBB nije u finansijskom izvještaju iskazao obaveze na način kako je propisala Centralna izborna komisija BiH, tako da se unesu podaci o davaocu kredita ili pozajmice, iznosu kredita, datumu njegove realizacije, visini rate, roku vraćanja i iznosu obaveze na dan 31. decembar izvještajne godine.

U finansijskom izvještaju stranka je na dan 31. decembar 2014. godine iskazala obaveze po osnovu pozajmica od pravnog lica Avaz d.o.o. Sarajevo u iznosu od 380.000 KM, pravne osobe Avaz roto press d.o.o. Sarajevo u iznosu od 515.000 KM i jedne fizičke osobe u iznosu od 10.000 KM, što ukupno iznosi 905.000 KM.

Neostvarene preporuke

Većina stranaka imala je problema sa praćenjem ispravnih knjigovodstvenih propisa te evidentiranjem donacija. Pojedine stranke su nakon izlaska Preliminarnog izvještaja popravile ili pojasnile određene nepravilnosti.

Prethodne preporuke revizora stranke nisu ispoštovale, ili su ih tek djelimično primijenile.

Zanimljivo je da su sve parlamentarne stranke prijavile manje iznose potrošene na predizbornu kampanju nego što im je zakonom dozvoljeno.

klix.ba

Related posts