Rebalansom budžeta planirano i pola miliona KM za sudska izvršenja

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Saliha Dedića, ministra finansija premijer USK Husein Rošić i resorni ministri utvrdili su, i u skupštinsku proceduru poslali, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu (Rebalans).

Predložena visina sredstava Rebalansa budžeta iznosi 215.918.664 KM što je u odnosu na usvojeni budžet manje za 0,08 % ili u apsolutnom iznosu 175.615,00 konvertibilnih maraka. Kod planiranja izdataka, vodilo se računa da se prednost da obavezama koje proističu iz ustavnih nadležnosti Kantona i propisanih zakonskih obaveza.

– Budžet Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu usvojen je u iznosu od 216.094.279 konvertibilnih maraka. Ministarstvo finansija utvrdilo je da je ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka u odnosu na planirane mannje za 14,28 % i analiza je ukazala na potrebu za donošenjem odluke o izmjenama i dopunama budžeta i na prihodovnoj i rashodovnoj strani budžeta. Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku je definirano da svi nivoi vlasti'u FBiH ( Federacija, kanton, grad i općina) koji imaju izvršne sudske presude dužni su u svojim budžetima predvidjeti sredstva za isplatu sudskih izvršnih rješenja, u iznosu od najmanje 0,3 % od ukupno planiranih orihoda u budžetu. Kako u Budžetu za 2016. godinu nisu bila planirana sredstva, ista su planirana ovim Rebalansom u iznosu od pola miliona konvetibilnih maraka. Važno je napomenuti da je u Rebalansu Budžeta za 2016. godinu raspoređen iznos od 2,3 milona KM o raspodjeli dobiti koja je ostvarena u radu i poslovanju ŠPD Unsko-sanske šume od čega milion za Kantonalnu bolnicu u Bihaću i 1,3 milion za projekte nižim nivoima vlasti, obrazložio je ministar Dedić .

Premijer Rošić istaknuo je, u razmatranju predloženog rebalansa, da je resorni ministar uspio smanjiti iznos deficita a uz to planirati i pola miliona maraka za isplatu sudskih izvršenja.

– Težimo pozitivnoj nuli i na dobrom smo putu da Kanton u predstojećem periodu rasteretimo deficita koji ga opterećuje godinama, ističe mr. Rošić .

Related posts