Prezentirana informacija o emigraciji: 1.671.177 osoba rođenih u BiH živi u inostranstvu

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici nije podržao principe Prijedloga zakona o volonterskim aktivnostima koje organiziraju udruženja i fondacije, crkve i vjerske zajednice i institucije BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Za predloženi zakon nije postojala potrebna entitetska većina iz Republike Srpske.

Kako je navedeno u obrazloženju predloženog zakonskog rješenja, uvažavajući sve veći značaj volontiranja, cilj donošenja navedenog zakona jeste da se volontiranje prepozna kao aktivnost od interesa za BiH, kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivаnju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg, demokratskog društva.

Zastupnici nisu usvojili Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2015. godinu, a usvojen je Godišnji konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2015. godinu.

Zastupnički dom je primio k znanju Informaciju o stanju iseljeništva, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a u kojoj se navodi da van Bosne i Hercegovine živi 1.671.177 osoba rođenih u BiH, dok s potomcima – drugom i trećom generacijom, taj broj doseže dva miliona.

Zastupnici su primili k znanju i Informaciju o provođenju Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH u vezi s Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje; Informaciju o stanju i pojavama vršnjačkog nasilja i nasilja među djecom u BiH te Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar-decembar 2015. godine.

Nije usvojena inicijativa Denisa Bećirovića koja je predviđala da se zaduži Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi izvještaj o primjeni Sporazuma o osnivanju javnih korporacija BiH (Aneks 9. Dejtonskog mirovnog sporazuma), s prijedlogom akcionog plana za primjenu navedenog sporazuma.

Zastupnici su usvojili zaključak o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Zakona o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanica Aleksandra Pandurević.

Davanjem saglasnosti za ratificiranje nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora okončana je današnja sjednica Predstavničkog doma PSBiH.

(Faktor.ba)

Related posts