Održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Većina materijala o kojem su vijećnici raspravljali odnosi se na izvještaje o izvršenju Budžeta Općine i akte javnih ustanova i preduzeća. Osim toga bilo je govora i o listi projekata prevencije, Strategiji integriranog razvoja općine, Turističkoj zajednici općine i raspodjeli novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede.

Nakon vijećničkih pitanja prvo je razmatran i usvojen Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o rasporedu kreditnih sredstava. Naime, Odlukom iz marta 2018. godine određen je i iznos od 140.000,00 KM za zatvaranje postojećeg kredita kod Razvojne banke FBiH. Kako je od dana stupanja na snagu navedene Odluke do dana realizacije kredita kod odabrane banke dospio anuitet izvršeno je plaćanje sa redovnog računa Općine Bosanska Krupa. Odlukom o izmjeni, za zatvaranje kredita, sada je određeno 111.537,34 KM koliko je kredit i iznosio na dan zatvaranja, dok se ostatak sredstava vraća na redovan račun Općine (20.962,66 KM) i određuje za izvođenje radova elektroinstalacija i nabavku i montažu ventilacionog sistema u objektu Centra za razvoj poduzetništva (7.500,00 KM).

Nastavilo se sa budžetskim aktima. Prihvaćen je izvještaj o izvršenju Budžeta za 4. kvartal prošle godine, potom i Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu sa izvještajem o trošenju sredstava budžetske rezerve za 2017. godinu. Od ukupno planiranih prihoda, primitaka i finansiranja, prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.853.662 KM što je 60,48% ukupno ostvarenih prihoda (6.371.864 KM), zatim neporezni prihodi (prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine, naknade i takse, novčane kazne) ostvareni u iznosu od 1.914.336 KM, što je 30,04% ukupno ostvarenih prihoda, dok su prihodi po osnovu tekućih potpora i kapitalnih transfera ostvareni u ukupnom iznosu od 460.753 KM, s učešćem od 7,23% u ukupnom ostvarenju. U odnosu na 2016. godinu ostvareni ukupni prihodi i primici bilježe manje izvršenje za 8,3% ili u apsolutnom iznosu manji su za 576.929 KM. Budžetom općine Bosanska Krupa za 2017. godinu ukupni rashodi, izdaci i finansiranje planirani su u iznosu od 7.149.785 KM. U izvještajnoj godini izvršenje istih je u iznosu od 6.769.148 KM što čini 94,68% u odnosu na ukupno planiran iznos. Ukupno utrošena sredstva na ime „tekuće budžetske rezerve“ za 2017. godinu su 36.732 KM što čini 91,83% u odnosu na planirani iznos od 40.000 KM.

Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta za period 1. 1. do 31. 3. 2018. godine je također dobio podršku većine vijećnika. Ukupno planirana sredstva u Budžetu Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu iznose 11.028.019 KM. U periodu izvještavanja (01.01. – 31.03.2018. godine) ukupni prihodi su izvršeni u iznosu od 1.911.557 KM ili 17,33 % u odnosu na plan, odnosno 23% u odnosu na planirana sredstva bez kredita. Tekuće potpore (grantovi i donacije) su izvršene u ukupnom iznosu od 38.764 KM, što čini 23,96% u odnosu na ukupno planirani iznos od 161.790 KM. Rashodi, izdaci i finansiranje izvršeni su u iznosu od 1.629.947 KM što čini 14,78% u odnosu na ukupno planirane rashode, izdatke i finansiranje od 11.028.019 KM. Izvršeni su u manjem iznosu od planiranog, što u procentu čini oko 10,22 % smanjenje u odnosu na planirane veličine, a u odnosu na isti period prethodne godine manji su za 3,88%.

Prihvaćena je i Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Bosanska Krupa. Naime, Odluka o osnivanju usvojena u novembru prošle godine ne sadrži djelatnosti ove javne službe što je, na osnovu preporuke nadležnog suda u čiji se registar upisuje TZ, dopunom izmijenjeno.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2018. godinu je također usvojen. Njime je samo izvršena preraspodjela sredstava planiranih za učešće Općine Bosanska Krupa u projektima čiji je cilj nabavka plastenika sa sistemom za navodnjavanje.

Među prihvaćenim materijalima je i Prijedlog zaključka o listi projekata prevencije koji će se sufinansirati iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini. Na listi jednogodišnjih projekata nalaze se projekti čišćenja i produbljivanja korita (potoci Baštra sa rukavcem Vodomut – preostali dio vodotoka, Kamarica, Jarnija i Voloder); zatim izdizanje, odnosno nasipanje puta Bare u MZ Zalug u dužini od oko 200 m u svrhu zaštite od plavljenja navedenog putnog pravca; izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti stambenih objekata od plavljenja izlijevanjem rijeke Une u Bihaćkoj ulici; izrada projektno tehničke-dokumentacije i izvođenje radova za odbranu od poplava na lokalitetu Redžića u Bosanskoj Otoci; izrada projektno-tehničke dokumentacije za regulaciju vodotoka II kategorije (potoci Voloder, Kamarica, Baštra); te projekt protuminskih aktivnosti na području općine usaglašenih sa BH MAC-om. Na listi perspektivnih projekata za 2018. godinu nalazi se projekt regulisanja i/ili uređenja korita potoka Kalender – 15. faza.

Usvojen je i Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije integriranog razvoja općine Bosanska Krupa za 2017. godinu sa Planom implementacije i indikativnim finansijskim okvirom za 2018. – 2020. god. Planom implementacije za 2017. godinu predviđena je realizacija 30 projekata ukupne vrijednosti 3.958.550 KM, od čega bi se iz budžeta finansiralo sa 577.800 KM, a iz ostallih izvora sa 3.380.750 KM. Osim planiranih, u toku 2017. godine, realizirana su 22 projekta sa utrošenih 1.694.908 KM, od čega iz općinskog budžeta 506.111KM, a iz ostalih izvora 1.188.797KM. Za 8 dodatnih projekata koji su u implementaciju uključeni u toku izvještajne godine utošeno je ukupno 500.709 KM, od čega iz općinskog budžeta 288.030 KM, a iz ostalh izvora 212.679 KM. Ukupan procent finansijske realizacije projekata u izvještajnoj godini je 43 % od planiranog iznosa. Od ovog ukupno utrošenog iznosa sredstava na realizaciju projekata iz budžeta je izdvojeno 30%, a iz ostalih izvora 70%. Najznačajniji planirani projekti u 2017. godini u oblasti ekonomskog sektora su: izgradnja infrastrukture poslovne zone „Pilana“, Razvoj inovacija i privlačenje investicija „BINOVA“, Podrška razvoju poljoprivrednih gazdinstava, Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa – ILO. U društvenom sektoru to su: deminiranje površina od zaostalih mina, Omladinska banka, omladinski start-up biznisi, sanacija Starog grada „Jezerski“, dok su u sektoru zaštite okoliša najznačajniji: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Jezerski – Mahmić Selo – Pištaline, zatim Izgradnja sekundarne vodovodne mreže za podgrmečka sela, zamjena sekundarne vodovodne mreže u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci, te uklanjanje divljih deponija.

Na 21. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa donesen je Prijedlog odluke o imenovanju građevinskog odbora i lica zaduženog za upotrebu pečata MZ Zalin, zatim Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Pravilnik o raspodjeli sredstava Sportskog saveza Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu ali i niz dokumenata javnih ustanova i preduzeća, a to su: Prijedlog odluke o osnivanju JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa; Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog upravnog odbora JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Statut JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. Bosanska Krupa; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravila o stavljanju van snage Pravila o izmjenama i dopunama Pravila JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa; Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa za 2017. godinu i Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa za period 1. 1. – 31. 3. 2018. godine; Izvještaj o radu JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa za 2017. godinu i Izvještaj o radu JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa za period 1. 1. – 31. 3. 2018. godine.

Na kraju sjednice k znanju je primljena Informacija o poduzetim mjerama i radnjama Policijske stanice za mart 2018. godine.

Related posts