Ministarstvo pravosuđa USK kontinuirano radi na primjeni altemativne krivične sankcije

Ministarstvo pravosuđa i uprave Vlade Unsko-sanskog kantona kontinuirano radi na primjeni altemativne krivične sankcije – rada za opće dobro na slobodi.

Danas je u Bihaću održana održana stručna obuka povjerenika za vršenje nadzora nad izvršenjem rada za opće dobro na slobodi.

Ministar, doc. dr. Nikola Findrik i Tehirza Jakupović, načelnica Sektora za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija, strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći u ovom Ministarstvu, nakon uvoda o opštem značaju i ulozi rada za opće dobro, prezentirali su osnovne odredbe Pravilnika o izvršenju rada za opće dobro na slobodi te osnovne principe rada sa osuđenim licima i način ophođenja kao i načine evidentiranja i izrade izvještaja potrebnih za implementaciju rada za opće dobro.

Unsko –sanski kanton je prvi federalni kanton koji je donio Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi što je omogućilo primjenu ove alternativne krivične sankcije na području Kantona, odnosno da se osobama koje su osuđene na kaznu zatvora do jedne godine, uz njihov pristanak, kazna zamijeni radom za opće dobro, koji se izvršava kod ovlaštenih pravnih osoba sa kojima je Ministarstvo pravosuđa i uprave USK potpisalo ugovore. Ministarstvo je donijelo i Pravilnik o matičnoj knjizi osuđenih lica na radu za opće dobro te druge podzakonske propise za uspješnu implementaciju ove alternativne krivične sankcije te je u konačnici, primjenom ove sankcije, u budžetu Federacije BiH ostvarena značajna ušteda na ime smještaja osuđenih lica.

Related posts