Grad Bihać: Javni poziv za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2016.godinu

1.Pozivaju se fizička lica koja imaju registriranu obrtničku radnju, te tradicionalni i stari obrt sa područja Grada Bihaća, da podnesu zahtjev za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2016.godinu.

2.Poticajna sredstva u skladu sa Budžetom Grada Bihaća za 2016.godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 15/2015) su planirana u iznosu od 30.000,00 KM (tridesethiljada konvertibilnih maraka), isključivo kao finansijska podrška očuvanju i razvoju starih tradicionalnih zanata i obrta, te povećanju održivosti obrtničkih radnji i tradicionalnih starih obrta.

3.Javni poziv za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta, provodi Komisija koju imenuje Gradonačelnik.

4.Po uredno zaprimljenom zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija utvrđenih posebnim Uputstvom, dat će Komisija, poštujući hronologiju prijema na protokolu Grada. Prednost pri odabiru korisnika imaju oni koji nisu do sada bili korisnici poticajnih sredstava od strane Grada Bihaća. Uputstvo o utrošku sredstava iz Budžeta Grada Bihaća za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta donosi Gradonačelnik u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

5.Korisnici dodijeljenih sredstva po javnom pozivu za 2015.godinu, koji ne dostave pismene izvještaje sa dokazima o utrošenim sredstvima do dana zatvaranja ovog javnog poziva, neće biti uzeti u razmatranje po ovom javnom pozivu.

6.U slučaju da Komisija ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti za odobravanje sredstava za sufinansiranje, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija donosi obavijest, koju proslijeđuje podnosiocu zahtijeva.

7.Na osnovu Izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje zaključka o odobravanju finansijskog sufinansiranja, za svaki slučaj pojedinačno.

8.Uz pismeni zahtjev za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2016.godinu, podnosilac dostavlja slijedeća dokumenta (orginal ili ovjerenu kopiju):
-važeće rješenje-odobrenje za obavljanje obrta/tradicionalnog starog obrta, izdato od strane Službe za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Grada Bihaća sa posljednjim promjenama;
-Obavještenje o razvrstavanju fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti, izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku-Kantonalni ured u Bihaću;
-dokaz da fizičko lice-obrtnik nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa, odnosno da je uredno izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda (uvjerenje Porezne uprave Bihać i uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje-ukoliko su PDV obveznici).

9.Gradonačelnik će sa korisnicima poticajnih sredstava zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za dodjelu sredstava za sufinansiranje.

10.Ako korisnik u naredne dvije godine od dana dobivanja sredstava za sufinansiranje, odjavi obavljanje predmetne djelatnosti, dužan je izvršiti povrat odobrenih mu sredstava po osnovu sufinansiranja, a što će se također regulisati Ugovorom između Gradonačelnika i korisnika.

11.Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihaća (šalter broj 6.), sa naznakom: NE OTVARATI, za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, Prijava na javni poziv za sufinansiranje promocije starih tradicionalnih zanata i obrta za 2016.godinu.

12.Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sedmičnom listu „KRAJINA“.
Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, kancelarija broj 221., II sprat ili na broj telefona 037/229-620, kontakt osoba Sakib Alijagić, dipl.pravnik.

Related posts