Grad Bihać: Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za realizaciju Projekta Pokreni svoj posao

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za realizaciju Projekta Pokreni svoj posao u Bihaću

1. Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja Grada Bihaća koje se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje USK-a Bihać, da podnesu zahtjev za realizaciju Projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“.

2. Predviđena raspoloživa sredstva za realizaciju projekta “Pokreni svoj posao u Bihaću” ukupno iznose 30.000,00 KM.

3. Cilj Projekta je doprinos razvoju poduzetničke inicijative mladih i nezaposlenih osoba.

4. Projekt “Pokreni svoj posao u Bihaću“ realizirat će se u dva ciklusa kroz organiziranje edukacija na temu izrade biznis/poslovnih planova, izradu biznis/poslovnih planova na osnovu konkretnih poslovnih ideja kandidata uz stručnu pomoć konsultanta, odabira pet najkvalitetnijih planova, dodjelu certifikata, finansiranje troškova registracije djelatnosti i dodjele inicijalnih sredstava za pokretanje djelatnosti za najkvalitetnije poslovne planove.

5. Pravo prijave na javni poziv za realizaciju Projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“ kao i učešće na edukaciji za izradu biznis/poslovnih planova imaju nezaposlene osobe sa područja Grada Bihaća koje se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje USK-a Bihać.

6. Grad Bihać organiziraće obuku za izradu biznis/poslovnih planova za zainteresirane kanditate u cilju izrade biznis/poslovnih planova i prijave na javni poziv za realizaciju Projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“. Obuka će se održati u prostorijama Grada Bihaća dana 06. i 07.10.2016.godine.

7. Za ostvarivanje predmetnih poticaja, potrebno je uz prijavu na javni poziv dostaviti i slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
– dokaz da lice ima mjesto prebivališta na području Grada Bihaća (Potvrda CIPS);
– uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji JU Službe za zapošljavanje USK-a Bihać;
– uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza;
– biznis/poslovni plan.

8. Po uredno zaprimljenim zahtjevima, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija utvrđenih posebnim Uputstvom, dat će Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, poštujući hronologiju prijema na protokolu Grada. Uputstvo o utrošku sredstava iz Budžeta Grada Bihaća za sufinansiranje projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“ donosi Gradonačelnik u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

9. U slučaju da Komisija ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti za odobravanje sredstava, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Grada Bihaća (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija, donosi obavijest koju proslijeđuje podnosiocu zahtjeva.

10. Na osnovu izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova registracije djelatnosti i dodjele inicijalnih sredstava za pokretanje djelatnosti za najkvalitetnije poslovne planove za svaki slučaj pojedinačno, i to za one koji ispunjavanju navedene uvjete do iznosa ukupno predviđenih raspoloživih sredstava od 30.000,00 KM.

11. Gradonačelnik će sa korisnikom zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za dodjelu sredstava za sufinansiranje.

12. Odabrani korisnici preuzimaju obavezu registriranja djelatnosti/firme u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta “Pokreni svoj posao u Bihaću“.

13. Odabrani korisnici predmetnih poticajnih sredstava preuzimaju obavezu da, po isteku godine dana od registracije obrta ili preduzeća dostave Gradu Bihaću uvjerenje o uredno izmirenim javnim prihodima za proteklih 12 mjeseci, te izvještaj i dokaze o utrošenim sredstvima, što će poslužiti kao referenca za buduće programe podrške od strane Grada Bihaća. Sredstva dodijeljena po ovom programu korisnici mogu koristiti za slijedeće aktivnosti:
-osnivanje/registraciju firme,
-nabavka opreme, alata i inventara,
-uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice,
-izrada promotivnog materijala i sl.

14. Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihaća 15 dana od dana završetka obuke, odnosno najkasnije do 22.10.2016.godine, sa naznakom: „NE OTVARATI, za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, Prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za realizaciju Projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“.
Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti originali li ovjerene fotokopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti ili na broj telefona:
037/229-620, kontakt osoba: Alijagić Sakib, dipl.pravnik.

Related posts