Dok traje par-nepar: Ko je najžešći trovač zraka u Sarajevu i šta je rješenje?

Od 25. decembra saobraćaj na putevima u Kantonu Sarajevo provodi se po sistemu “par-nepar”, kao jedan od vidova smanjenja zagađenja zraka u zimskom periodu, a sve u sklopu epizode “Uzbuna”.

Sarajevu će trebati godine da pročisti zrak Sarajevu će trebati godine da pročisti zrak

Veliki je broj građana, kao i onih koji se razumiju u pročišćavanje zraka burno su reagirali. “Par-nepar” neće mnogo smanjiti zagađenje, a u uz to se mogla donijeti i efikasnija odluka kada su upitanju automobili zagađivači, savjetuju stručnjaci.

Da bi se značajno smanjilo zagađenje zraka u Sarajevu za to je potrebno više godina poduzimanja ozbiljnih aktivnosti, jer ni jedna mjera koja je kratkoročnog efekta neće očistiti prezagađeni zrak u glavnom gradu.

Kako smo s plina prešli na ugalj

Inicijativa za uvođenje prirodnog gasa u BiH pokrenuta je strateškom odlukom gradskih vlasti grada Sarajeva o gasifikaciji gradskog područja s ciljem poboljšanja kvaliteta zraka. Ubrzanom industrijalizacijom je aerozagađenje u gradu Sarajevu šezdesetih i sedamdesetih godina poprimilo vrlo dramatične dimenzije i tada se odlučilo da se krene sa procesom gasifikacije.

Prvi potrošač prirodnog gasa bila je Fabrika Birač u Zvorniku 1979. godine. Iste godine završena je izgradnja gasovoda Zvornik-Sarajevo, te je i grad Sarajevo priključen na gasovodnu mrežu. Nakon toga, 1983. godine izgrađen je gasovod Semizovac-Zenica, te je otpočela potrošnja prirodnog gasa i u Željezari Zenica.

Iako je ovo bio veliki projekat postigunuti su mali rezultati u otklanjanju zagađenja zraka, jer su domaćinstva i dalje trošila jeftiniji ugalj sa visokom stopom zagađenja zraka. Napravljeni su veliki i graditeljski propusti, pa je zbog takvih propusta uvijek najveće zagađenje na Otoci, Alipašinom Polju i Nedžarićima.

Opredjeljenje je bilo da se što više stanova zagrijava na struju i gas. Međutim, zbog sve većih cijena ovih energenata građani su se vraćali na ugalj koji je bio najjeftiniji, ali je i najviše zagađivao zrak.

Niko ne kontroliše šta se loži

Prema mišljenju Martina Taisa, stručnjaka za kvalitetu zraka i klimatske promjene, zaštita okoliša ostvaruje se smislenim upravljanjem prostorom za što je nužno dobro poznavanje tog prostora, njegovih obilježja, vrednota, osjetljivosti i ugroženosti.

Stabilne vremenske situacije doprinose akumuliranju štetnog zraka u atmosferi grada, jer u ovakvim vremenskim situacijama nema generalnih zračnih strujanja u prizemnom sloju atmosfere. Zbog svega toga potrebno je smanjiti emisiju štetnih materija u zrak, za što postoji nekoliko načina koje je Tais i naveo.

– Sarajevo je osamdesetih godina uvelo plin, kao energent, za zagrijavanje. Posljednjih godina se uočava trend povećanja sumpora i crnog dima u atmosferi grada, a što je posljedica sve veće potrošnje uglja u domaćinstvima i nekim kotlovnicama. Ugalj, koji se koristi je sumnjivog kvaliteta i sa povećanim sadržajem sumpora. Postoje odluke u zakonskim propisima KS o vrsti uglja koji se mogu koristiti na području Kantona, ali ne provodi se kontrola koje se vrste uglja koriste, niti u kojim količinama – pojašnjava Tajs.

Zabraniti loženje uglja

Naš sagovornik smatra da je potrebno naći rješenja za destimulaciju korištenja uglja, kao i stimulaciju korištenja plina ili alternativnih goriva – biomase, energije sunca, vjetra i slično. Treba donositi dugoročna rješenja na smanjenju emisija u zrak, jer je kapacitet sarajevske kotline u hladnijem dijelu godine ograničen visinom sloja temperaturne inverzije, objašnjava Tais, te ističe da je mjera i naredba o proglašenju “Pripravnosti”, a ne “Uzbune” jedina ispravna u ovom trenutku i može doprinijeti poboljšanji kvaliteta zraka.

Tajs navodi da je ovo samo kratkoročna mjera i da će se ubuduće morati razmišljati dugoročnije. Ističe, primjer Londona šezdesetih godina koji je imao velikih problema sa smogom – zagađenim zrakom i rješio ga. Tako što je zabranio loženje uglja, zaključuje Tais.

– Prvi cilj je potpuna zabrana korištenja čvrstih goriva, posebno uglja. Dugoročno treba zamijeniti korištenje uglja sa korištenjem plina. Naravno ne može se zabraniti ljudima da se griju na ugalj, a ne ponuditi im prihvatljivo rješenje. Treba subvencionirati cijene plina u tri zimska mjeseca u KS da bi bio isti ili jeftiniji od uglja. Treba stimulisati ugradnju plina u automobile, a gradski saobraćaj da koristi samo plin. Treba stimulirati utopljavanje zgrada, kao poznatu mjeru u svijetu, da bi se izvršile uštede potrošnje energije – goriva – poručuje Tais.

Ističe da su sve ove mjere, koje treba pripremati dugoročno, poznate u cijelom svijetu, te da samo tako možemo spriječiti ono što se ovih dana dešava u glavnom gradu BiH.

Istraživanje Energis

Telefonsko istraživanje koje je organizacija Energis provela u oktobru 2013. godine, ispitivalo je korisnike privatnih stambenih objekata u padinskim naseljima općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo, o vrsti energenta i sistemu grijanja koji koriste. Ova grupa je izabrana jer korisnici stambenih kuća imaju veću mogućnost da mijenjaju sistem grijanja, za razliku od korisnika stanova u stambenim zgradama.

Istraživanje je pokazalo da plin i pored komfora koji pruža, nema primat među ovom ciljnom grupom. Najveći udio imaju čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo) sa 48,3 posto, dok udio plina iznosi 43,1 posto. Međutim, čak 30,2 posto ispitanika promjenilo je energent, te je prestalo koristiti plin kao primarni za grijanje. Istraživanje pokazuje da su ispitanici, koji su prestali korisititi plin, počeli koristiti čvrsto gorivo (85,7%) i da se taj trend prelaska sa plina na drugi energent ubrzava. Tako je 62,9 posto ispitanika prešlo sa plina na čvrsto gorivo u posljednje tri godine. Ukoliko se ovaj trend nastavi, bio je zaključak ovog istraživanja, u naredne tri godine udio plina, kao energenta za grijanje, u padinskim naseljima navedenih općina grada Sarajeva može pasti ispod 20 posto. Prošle su tri godine od ovog istraživanja i sada vidimo koliko je zagađen zrak u Sarajevu.

Kada su pitani za razloge prelaska sa plina na čvrsto gorivo gotovo svi ispitanici su odgovorili da je osnovni razlog visoka cijena. Međutim, za samo godinu dana bila su četiri pojeftinjenja cijena plina u Sarajevu, ali izgleda da su pojeftinjenja stigla kasno.

Vlada KS mora donijeti kvalitetniju odluku

Vlada KS bi svoju odluku o uvođenju sistema par-nepar pri korištenju motornih vozila trebala promijeniti što prije, ako je moguće već u toku dana, smatra vještak saobraćajne struke Ševal Kovačević. Prema njegovim riječima, odluka je donesena ishitreno i bez ikakvih analitičkih pokazatelja.

– Prije svega treba uzeti u obzir da je Sarajevo u kotlini i da je, s aspekta zagađenja, već niz godina najkritičniji period između 15. decembra i 15. januara. To znači da je Vlada KS imala dovoljno vremena da pripremi kvalitetnu odluku. U obzir treba uzeti i grijanje na čvrsta goriva. Znači Vlada KS je trebala iznaći način da subvencionira korištenje struje i plina kao energenata za grijanje, čime bi se značajno smanjila emisija štetnih čestica u atmosferu. Što se tiče vozila, trebalo je prvo utvrditi strukturu vozila prema ekološkim standardima, odnosno vidjeti koliko u gradu ima vozila koja ispunjavaju standarde EURO 1, 2 ili 3. Tek na osnovu tih informacija se mogla donijeti kvalitetna odluka – kazao je Kovačević za Faktor.

/faktor.ba

Related posts