DD Kombiteks Bihać-u stečaju

Registracijski broj suda: U/I-1473/0 Bihać

Identifikacijski broj: 4263376820004 Hamze Hume bb PDV broj: 263376820004

Broj : 17 0 St 029236 07 St
Broj: 01-12-OG/2017.
Bihać, 26.12.2017. godine

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku (“Sl. novine F BiH”, br. 29/03 i 32/04) i Odluka Odbora povjerilaca broj 02-50-OOP/2017. od 07.12.2017, 02-51-OOP/2017. od 20.12.2017., 03-51-OOP/2017. od 20.12.2017. i 04-51-OOP/2017. od 20.12.2017. godine u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika DD «KOMBITEKS» Bihać – u stečaju, stečajni upravnik stečajnog dužnika, o b j a v lj u j e:

O G L A S
O PRODAJI POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE DD «KOMBITEKS» BIHAĆ – U STEČAJU KOMBINOVANOM METODOM-PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA I USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

A. POPIS PREDMETA PRODAJE

1. POKRETNA IMOVINA

LOT 1
1. Oprema iz trafo-stanica(2)

50.000 KM

2. NEPOKRETNA IMOVINA

LOT 2 KONFEKCIJA TRIKOTAŽE

1 Pletiona i konfekcija 1979.godina,  4.796,98 1263/6 325/10
2 Zemljište 4.500,00
UKUPNO 550.000 KM

LOT 3 KOTLOVNICA

1 Kotlovnica-objekt 1968. godina,  759,22 1263/15 146/12
2 Zemljište 4.973,00 1263/58 146/26
UKUPNO 285.000 KM

LOT 4 TKAONA ,STARI DIO
1. Proizvodni prostor 1962. godina, 590,00 1263/1 146/6
UKUPNO 59.000 KM

 

 

3. USLOVI PRODAJE

1. Ponude za predmetne pokretnine i nekretnine koje su niže od navedenih početnih cijena iz oglasa, odbacit će se kao nepotpune.

Pokretna imovina svrstana u Lot 1 , prodaje se kao LOT, u fizičkom stanju na dan prodaje. Navedena cijena predstavlja početnu cijenu i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.
U cijenu nije uključen PDV. Predmet prodaje je oprema u dvije trafo-stanice, dok dovodni i odvodni kablovi nisu predmet prodaje.

Nekretnine svrstane u Lotove od 2 do 4, iz ovog oglasa prodaju se u VIĐENOM STANJU na dan prodaje. Dokazi o vlasništvu mogu se pogledati u sjedištu prodavca ili u zemljišnim knjigama koje se vode kod Općinskog suda u Bihaću.
– pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja dostave pismene ponude putem pošte ili lično na adresu D.D. „Kombiteks“ Bihać – u stečaju, ul. Hamze Hume bb, u zapečaćenoj koverti sa pečatom ili potpisom ponuđača i to najkasnije do 25.01.2018. godine, do 15,00 sati (navedeno podrazumijeva da iste budu fizički dostavljene na naznačenu adresu);
– uz pismenu ponudu na kojoj je naveden naziv ponuđača, lot za koji se ponuđač prijavljuje i na kojoj je navedena cijena koja ne može da bude niža od cijene navedene u ovom oglasu, zainteresirani kupci/ponuđači dužni su priložiti uplatnicu (dokaz) o uplaćenom depozitu u visini od 10.000,00 KM za lotove broj 2 i 3, odnosno u visini od 10 % početne prodajne cijene za lotove broj 1 i 4 .;
– uplatu traženog depozita za svaki lot pojedinačno za koji se dostavlja ponuda treba izvršiti na transakcijski račun DD „Kombiteks“ Bihać-u stečaju broj: 3385002206275492, otvoren kod UniCredit Bank d.d.;
– otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama DD „Kombiteks“ Bihać-u stečaju, ul. Hamze Hume bb, dana 26.01.2018. godine, s početkom u 10 sati;
– učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika uz ovjerenu punomoć) koji uredno dostave ponude na način kako je definirano u oglasu dužni su se u periodu od 9,00 do 09,30 sati prijaviti komisiji za prodaju, te priložiti istoj odgovarajući identifikacijski dokument, sa kojim stječu pravo učešća na javnoj prodaji;
– povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 (za pokretnu imovinu), će biti najmanje 100,00 KM, a najviše 5.000,00 KM.
– povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za nepokretnu imovinu, za lotove od 2 do 5 bit će najmanje 3.000,00 KM, a najviše 20.000,00 KM.
– ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, odnosno koji odustanu od učešća na licitaciji, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja;
– sve troškove preuzimanja kupljenih nekretnina, poreze, troškove prijenosa vlasništva, porez na promet nekretnina, troškove cijepanja parcela i ostale troškove snosi kupac,
– najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana računajući od dana prodaje, odnosno od dana dostavljanja dopunskog zaključka u kojem će se navesti tačne površine zemljišta u skladu sa provedenim cijepanjem, eventualno i etažiranjem;

– za LOTOVE 2, 3 i 4 nije provedeno cijepanje zemljišta. Za lotove kod kojih se nakon provedenog cijepanja utvrdi razlika u površini zemljišta koje je predmet prodaje regulirat će se na slijedeći način: manja površina zemljišta od one koja je navedena u lotu regulirat će se tako što će se ukupna cijena za predmetni lot umanjiti za iznos od 50,00 KM po kvadratnom metru zemljišta, a za površine koje nakon cijepanja budu veće od navedene u objavljenom lotu kupac je obavezan razliku doplatiti po cijeni od 50,00 KM po kvadratnom metru zemljišta(navedeno će biti sadržano u dopunskom zaključku), a ostavljena kao mogućnost u zaključku o proglašenju najboljeg kupca;
– ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku (30 dana od dana održavanja javne prodaje odnosno, nakon dostavljanja dopunskog zaključka za lotove kod kojih je vršeno cijepanje) smatra se da je odustao, te će mu biti vraćen depozit (polog) uz odbitak 50 % uplaćenog iznosa na ime troškova prodaje, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, vraća mu se depozit uz odbitak 50 % uplaćenog iznosa na ime troškova prodaje i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponuđač;

Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu prodavca i na telefone broj: 037 314 921, 037 314 922 i e-mail: kombiteks.bihac@bih.net.ba.

 

                                                                                                                           Stečajni upravitelj:
                                                                                                                        ……………………………………
                                                                                                                            dr sci Šefik Smlatić